بایگانی‌های تعصب چیست؟ - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زرین فر

blog icon تعصب چیست؟

تعصب چیست؟

تعصب چیست؟، تمایل یا قضاوت تبعیض‌آمیز نسبت به یا علیه چیزی یا شخصی است. برخی از تعصبات مثبت و مفید

points