بایگانی‌های خود کنترلی - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زرین فر

blog icon خود کنترلی چیست؟

خود کنترلی چیست؟

خود کنترلی توانایی تنظیم و تغییر پاسخ ها برای پرهیز از رفتارهای ناخواسته، افزایش رفتارهای مطلوب و کسب اهداف

points