بایگانی‌های رفتار درمانی دیالکتیکی - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زرین فر

blog icon رفتار درمانی دیالکتیکی چیست؟

رفتار درمانی دیالکتیکی چیست؟

رفتار درمانی دیالکتیکی یا DBT از انواع رفتار درمانی شناختی است که توسط مارشال لینهان پایه گذاری شده است. این

blog icon رفتار درمانی دیالکتیکی توسط مارشال لیهان پایه گذاری شد و بر این نظریه استوار است که بیماران نمی توانند تجربیات هیجانی خود را شناسایی کنند.

رفتار درمانی دیالکتیکی

رفتار درمانی دیالکتیکی توسط مارشال لیهان پایه گذاری شد، رفتار درمانی دیالکتیک بر این نظریه استوار است که

points