بایگانی‌های عوامل شخصیتی - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زرین فر

blog icon روانشناسان گذشته بر این عقیده بودند که عوامل شخصیت را می توان در پنج بعد اصلی خلاصه کرد: روان رنجوری، برونگرا، وفق پذیری، با وجدان و پذیرای تجربه اندوزی

عوامل شخصیت؛ پنج یا شش عامل؟

روانشناسان در گذشته بر این عقیده بودند که عوامل شخصیت را می توان در پنج بعد اصلی خلاصه کرد: عوامل

points