بایگانی‌های کودک آزاری - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زرین فر

blog icon Family violence and aggression concept - furious angry man raised punishment fist over scared or terrified child boy sitting at wall corner

کودک آزاری چیست؟

کودک آزاری شامل رفتارهایی است که از طرف بزرگسالان نسبت به کودکان انجام می شود و از نظر روانی و

points