بایگانی‌های کژکاری های جنسی - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زرین فر

blog icon امکان این که فردی به صورت هم زمان دچار چندین کژکاری جنسی باشد وجود دارد. و امکان دارد کژکاری های جنسی ناشی از تحریک جنسی نا کافی باشد.

کژکاری های جنسی چیست؟

انواع کژکاری های جنسی با مشکل در توانایی پاسخ دادن جنسی فرد یا تجربه کردن لذت جنسی مشخص می شود.

points