بایگانی‌های عوامل تشخیص اعتیاد به قمار - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زرین فر

blog icon اختلال اعتیاد به قمار

اختلال اعتیاد به قمار

قمار چیست؟ هر نوع بازی یا موقعیتی که در آن برد و باخت بر اساس شانس مطرح باشد و فرد

points